Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

HEM

PUBLICERAT 

PROGRAM 

TALTRÄNING 

BIOGRAFIKA

KONTAKT 

ENGLISH  Engelsk flagga

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Foto av Ellen Key
Osynlig ruta
Rubrik: Ellen Key

Ellen Key (1849-1926) var från sin tidiga ungdom en ivrig förkämpe för kvinnans emancipation. Mot slutet av 1880-talet började hon emellertid att ifrågasätta den samtida kvinnorörelsens emancipationskrav. Ellen Key hade blivit starkt påverkad av Herbert Spencer och menade att de feministiska jämlikhetssträvandena stred mot den naturliga utvecklingen mot en högre civilisation och på grund därav blivit orsak till att det uppstått en reaktion i kvinnofrågan.
Osynlig ruta
År 1896 utformade Ellen Key dessa idéer bl.a. i föredraget Missbrukad kvinnokraft. I stort gick dessa ut på att den urgamla arbetsdelningen mellan män och kvinnor skulle bibehållas. Kvinnan skulle ha hand om reproduktionen, d.v.s. föda och fostra barnen och ägna sig åt alla de sysslor som var förknippade med dessa funktioner såväl i hem som i samhälle. Mannen skulle stå för den andliga och materiella produktionen. Denna regel skulle gälla generellt, men med frihet för s.k. undantagskvinnor att ägna sig åt manliga områden.
Osynlig ruta
Ellen Key kom bl.a. på grund av sina ståndpunkter i en långvarig ideologisk konflikt med flera av samtidens ledande feminister. I realiteten kom dock den borgerliga kvinnorörelsen att i allt högre grad slå in på Ellen Keys linje.
Osynlig ruta

Bild av Tillbaka-pil

Osynlig ruta
Läs mer om Ellen Keys idéer om kärlek, sexualitet och moderskap i mina böcker Testiklarnas herravälde och Masken uti rosen.
Osynlig ruta
   Se
fliken Publicerat.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta